POLITYKA PRYWATNOŚCI

JAROSŁAW NOSEK FIRMA HANDLOWO- USŁUGOWA GAMMA

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez aplikację internetową na stronie internetowej mobilnepodreczniki.pl, dalej zwaną „Aplikacją”, prowadzoną przez Jarosław Nosek Firma Handlowo- Usługowa GAMMA, z siedzibą Sułków 212, 32-020 Wieliczka, dalej zwaną „Właścicielem Aplikacji” Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w antykwariacie internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w aplikacji cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług skupu podręczników Jarosław Nosek Firma Handlowo- Usługowa GAMMA, z siedzibą Sułków 212, 32-020 poprzez Serwis.
 3. Administratorem danych osobowych jest Jarosław Nosek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jarosław Nosek Firma Handlowo- Usługowa GAMMA,  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Sułków nr 212, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831691412, REGON: 356541600, adres poczty elektronicznej: nosek@interia.pl – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Właścicielem i Usługodawcą.
 4. Dane osobowe w skupie internetowym, a także przekazywane poprzez wyszukiwarkę, system logowania oraz poprzez formularz, do których wprowadzone zostanie zdjęcie podręcznika wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 5. Korzystanie z usług Administratora, w tym wyszukiwanie numerów ISBN oraz zamieszczenie podręcznika oddanego do wyceny jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z antykwariatu Usługobiorcy lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:
 6. Zawieranie umów z Administratorem – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie skupu internetowego oraz w Regulaminie i niniejszej polityce prywatności, danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie oraz w Regulaminie;
 7. Obowiązki ustawowe Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
 9. Przetwarzane zgodnie z prawem;
 10. Zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
 11. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
 12. Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
 13. Przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 14. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 15. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 16. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Usługodawca, Skup Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Antykwariatu Internetowego, dostępnego na stronie Usługodawcy.

 

§2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta w Antykwariacie internetowym. Jeżeli Klient akceptuje, dokonaną przez Usługodawcę wycenę podręczników, decyduje się na dokonanie sprzedaży w Skupie Internetowym i wybierze możliwość osobistego dostarczenia podręczników, zamiast dostarczenia towaru, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania zawartej Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 

§3 ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Skupu internetowego oraz dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot obsługujący płatności, a także bankowość elektroniczna). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z opcji wyceny podręczników oraz zawiera umowę sprzedaży w siedzibie Administratora, to jego dane nie będą przekazywane podmiotom bankowym związnych z Administratorem.
 3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
 4. Przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy – w przypadku Klienta, który przekaże podręczniki za pomocą przesyłki pocztowej lub przesyłki kurierskiej. Administrator otrzymuje udostępnione dane osobowe Klienta od wybranego przewoźnika, spedytora lub pośrednika realizującego przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi;
 5. Podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub karty płatnicze – w przypadku Klienta, który po zawarciu umowy sprzedaży podręczników w Antykwariacie, wybierze formę przelewu, za sprzedane podręczniki, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności, na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej w związku ze sprzedażą używanych podręczników;
 6. Dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Antykwariatu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności;
 7. Dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.

 

§4. PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM I W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 

 1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
 2. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Antykwariacie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania może być np. zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Antykwariatu lub też skup podręczników, nieobjętych wykazem Administratora. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanych w ten sposób lepszych warunków i dokonać sprzedaży podręczników.
 3. Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby, na stronie Antykwariatu np. poprzez dodanie przesłanie konkretnej pozycji podręcznika, wraz ze wskazaniem numeru ISBN, czy też poprzez dokonania wyceny przez Skup, wraz ze wskazaniem konkretnej kwoty za zakup podręcznika, oferowanego przez Klienta. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. propozycję wyceny, czy też zaproponować jej konkretne warunki.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§5. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

 1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej Kupującego.

 

§6. COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

 

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony w następujących celach:
 3. Identyfikacji Usługobiorców;
 4. Zapamiętywania danych przesyłanych w wiadomościach mailowych lub za pośrednictwem innych komunikatorów internetowych, ankiet, reportaży;
 5. Dostosowywania zawartości strony prowadzonej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony;
 6. Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony;
 7. Remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Antykwariat Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań (np. powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy, kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.;
 8. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Skupu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki przesłania zdjęć podręczników, do wyceny poprzez Formularz z uwagi na niezapamiętywanie Produktów;
 9. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Skup internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania cookies, zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania są umieszczone w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

 1. W przeglądarce Chrome;
 2. W przeglądarce Firefox;
 3. W przeglądarce Internet Explorer;
 4. W przeglądarce Opera;
 5. W przeglądarce Safari;
 6. W przeglądarce Microsoft Edge

 

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Skup Internetowy prowadzony w formie strony www.mobilnepodreczniki.pl, może zawierać również  odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Antykwariatu Internetowego Administratora tj. Jarosław Nosek Firma Handlowo- Usługowa GAMMA, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Sułów nr 212, 32-020 Wieliczka, NIP: 6831691412, REGON: 356541600. Niniejsza polityka prywatności umieszczona jest na stronie internetowej Skupu Internetowego tj.: www.moblinepodreczniki.pl.